Bases do programa

5ª Edición

Podes descargar as bases do programa en formato PDF.

Descargar PDF

BFA é unha iniciativa promovida pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) e a Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado (XESGALICIA); o Consorcio da Zona Franca de Vigo (CZFV) e Vigo Activo Sociedad de Capital Riesgo, SA SME (VIGO ACTIVO), a Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), e Stellantis. O seu obxectivo é a aceleración e consolidación de proxectos especializados en automoción e a súa transformación en empresas innovadoras, viables e escalables que atraian e reteñan talento; contribuíndo así a fortalecer o posicionamento do sector e a incrementar a súa proxección internacional.

Coa visión de converterse nun referente na promoción da innovación aberta e disruptiva do sector da automoción, desprégase en tres eixes estratéxicos centrados na promoción da cultura emprendedora, o desenvolvemento dun ecosistema de innovación aberta e o fomento do tecido empresarial. E para iso conta co liderado da industria e o apoio dos axentes necesarios para consolidar un ecosistema de innovación no sector da automoción en Galicia.

As bases que aquí se despregan teñen como obxecto explicar as características do programa, os termos e condicións de participación dos proxectos que se presenten á convocatoria e, finalmente, os aspectos legais para a relación entre os participantes e BFA.

No apartado «Características de BFA», preséntase a iniciativa incluíndo os aspectos diferenciais, entre os que destaca o liderado da industria e o apoio ao ciclo completo do proxecto, os recursos postos á disposición dos proxectos e as condicións do financiamento.

No seguinte apartado, «Termos e condicións», detállanse aspectos que son importantes para a participación dos proxectos en BFA, como poden ser os criterios de elixibilidade ou de avaliación dos proxectos, así como as esixencias aos proxectos durante as fases de aceleración e consolidación.

No apartado dedicado a «Aspectos legais», trátanse temas como as responsabilidades, a propiedade intelectual ou a protección dos datos persoais dos participantes no programa.

Por último, nos «Anexos» figura toda a relación de documentación que se debe presentar para a solicitude e xustificación do financiamento das distintas entidades: GAIN, XESGALICIA e VIGOACTIVO. Así mesmo, no último anexo, recóllense as temáticas de especial interese definidas por e para o sector da automoción.

Neste apartado abórdanse as características da Business Factory Auto estruturada nos aspectos diferenciais, que diferencia este programa doutras iniciativas semellantes, os recursos que se poñerán á disposición dos participantes, as fases nas que se estrutura o programa, o calendario desta 5ª edición e as condicións de financiamento.

Aspectos diferenciais de BFA

Carácter vertical

Business Factory Auto é unha aceleradora de carácter vertical centrada no sector da automoción. Isto achégalles notables vantaxes aos proxectos participantes, que poden contar con mentores e titores totalmente expertos no sector e cunha rede de contactos especializada; e que ademais comparten proceso de aceleración e/ou consolidación con proxectos do seu mesmo sector de actividade, coa consecuente xeración de sinerxías.

Liderada pola industria

Proxecto liderado por CEAGA e Stellantis, apoiado pola Xunta de Galicia, o CZFV e as empresas de compoñentes do sector da automoción de Galicia.

Programa formativo contrastado

Programa formativo a cargo da Universidade Corporativa de CEAGA (UCC), con diferentes recoñecementos internacionais de primeiro nivel, cun panel docente formado por profesionais en activo do sector da automoción de Galicia.

Ecosistema de innovación aberta

Apoiado por todos os axentes do sistema de innovación aberta: centros tecnolóxicos, agrupacións industriais, universidades, etc.

Promoción da cultura emprendedora no ecosistema

Desenvolvemento dunha comunidade na que as iniciativas emprendedoras atopen un espazo propicio e favorable.

Apoio ao ciclo completo

A través dos instrumentos adecuados de formación, aceleración e investimento e unha fase de consolidación que permita un desenvolvemento sustentable das empresas.

Alcance internacional

Capacidade de atracción de talento a nivel global, proporcionando un programa de capacitación e apoio aos equipos.

Recursos postos a disposición dos proxectos

Espazo coworking BFA

Os proxectos participantes poderanse situar nas instalacións que a Zona Franca de Vigo pon á disposición do BFA. Este espazo de cotraballo favorece a creación dun ambiente propicio para o bo desenvolvemento do proxecto. Existen tamén salas individuais á disposición de todos os proxectos para celebrar reunións individuais.

Formación BFA

O programa Business Factory Auto conta con sesións formativas nas cales os membros dos proxectos se poderán empapar de todo o necesario sobre a cultura do sector auto. A formación será impartida por expertos independentes con experiencia contrastada no sector da automoción, os cales tratarán de guiar o teu equipo e o teu proxecto cara á obtención dos resultados desexados coa aplicación dos seus coñecementos.

Titorización

As titorías terán duas modalidades: técnicas e de xestión. As titorías técnicas serán impartidas por un profesional especializado no sector automoción e será o encargado do seguimento continuo do proxecto. As titorías de xestión as realizará un profesional especializado en xestión de empresas e desenrolo de negocio.

Rede de contactos

Compartir espazo en cotraballo BFA con outros emprendedores, titores e formadores independentes contribúe a crear unha vibrante atmosfera de intercambio de coñecementos e colaboracións conxuntas. BFA organiza eventos e mitins onde coñecerás profesionais con moito que lle achegar ao teu proxecto.

Financiamento

Dende o BFA ofrécese un financiamento moi vantaxoso para os proxectos.

Contacto directo co sector da automoción de Galicia

Business Factory Auto é a porta de entrada á industria do automóbil. A participación no programa poderá axudar á túa empresa/proxecto a se desenvolver e darlle unha maior visibilidade para poder chegar aos OEM e TIER do sector. BFA é unha ferramenta onde o teu proxecto permanece en contacto con outros proxectos relacionados co sector auto de Galicia.

Fases do Programa

A iniciativa consta de catro fases principais, tal e como se indica deseguido:

Fases del programa BFA

Convocatoria

Apertura do período de inscrición de proxectos a través da web de BFA (www.bfauto.es). Para a inscrición dun proxecto deberase cubrir un formulario na propia web, na que todos os membros do equipo deberán estar rexistrados como usuarios. En caso de dúbidas sobre o proceso, os candidatos poderanse poñer en contacto con CEAGA:

Teléfono da central: +34 986 213 790

Móbiles BFA: +34 628 451 351 / + 34 682 002 764

Correo electrónico: bfa@ceaga.com              

A fase de convocatoria considerará a captación de proxectos para a súa participación nas fases de aceleración e consolidación.

Selección

Valoraranse todos aqueles proxectos que cumpran os termos e condicións fixados nestas bases. Para validar este criterio terase en conta tan só a información facilitada na páxina web (formulario). Na avaliación das inscricións seleccionaranse os proxectos aos que posteriormente se lles realizará unha entrevista persoal. Despois da súa realización decidirase que proxectos pasan á fase de aceleración (ata un máximo de 10) e de consolidación (ata un máximo de 10).

As avaliacións e entrevistas serán realizadas polo Comité Executivo do programa con base en dous alicerces fundamentais: o proxecto e o equipo. Este comité estará formado por persoal designado das entidades promotoras: CEAGA, CZFV, GAIN, IGAPE, Stellantis, VIGO ACTIVO e XESGALICIA, e estes poderán solicitar informes a terceiros, expertos independentes na materia obxecto do proxecto avaliado.

Os proxectos seleccionados:

Aceleración

Os proxectos seleccionados que aceptasen a proposta e acreditasen as condicións de participación no programa poderanse incorporar á fase de aceleración. Cunha duración de ata 9 meses, as actividades previstas centraranse na validación e desenvolvemento do produto ou servizo, definición do modelo de negocio, consecución das primeiras vendas e desenvolvemento das competencias e habilidades do equipo, entre outros.

En paralelo, establécense uns fitos axustados a cada proxecto que están asociados á recepción do financiamento acordado.

Consolidación

Do mesmo xeito que na fase de aceleración, o proxectos seleccionados deberán aceptar a proposta e acreditar as condicións de participación no programa para se incorporaren á fase de consolidación.  Esta fase ten unha duración de ata 12 meses, durante os cales se buscará a través de formación, mentorización e da rede de contactos que as empresas participantes consigan establecerse no mercado e xerar vendas/ingresos recorrentes.

Calendario

O prazo de inscrición ou fase de convocatoria comezará dende a publicación da apertura da convocatoria na web de BFA e terá unha duración de ata 3 meses. Só serán avaliables no programa as inscricións de proxectos que se reciban dentro do prazo establecido e a través do medio habilitado para iso (Web BFA).

No momento de finalización do prazo de inscrición comezará a fase de avaliación de proxectos e selección, tamén cunha duración máxima de 2 meses.

Antes de iniciar a fase de aceleración dispoñerán do prazo de aproximadamente 1 mes para a presentación de documentación, a sinatura de contratos e outras actividades previas (traslado da sociedade e do equipo etc.) e de aproximadamente 15 días no caso dos proxectos da fase de consolidación.

A continuación, aqueles proxectos que resulten seleccionados para a fase de aceleración e a fase de consolidación comezarán os seus correspondentes programas.

Os prazos e datas definitivos serán publicados na web de BFA

Condicións de financiamento

As compañías seleccionadas poderán dispoñer de financiamento a través dunha combinación das seguintes modalidades:

Na fase de aceleración

Na fase de consolidación

Outras consideracións:

Poderán dispoñer de financiamento de Xesgalicia e/ou Vigo Activo, tanto na fase de aceleración como consolidación, os proxectos seleccionados que cumpran as seguintes condicións:

Este financiamento  é compatible con outras axudas doutra administración pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional, sen que, en ningún caso, illadas ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, superen o custo da actividade financeira ou os límites máximos de financiamento público.

No caso de abandonar, non cumprir co establecido no programa de aceleración/consolidación ou que o informe do titor/mentor sexa desfavorable sobre o desenvolvemento do proxecto, dará dereito a Xesgalicia e/ou Vigo Activo a non realizar os desembolsos pendentes, así como a resolver o préstamo sempre que se infira deste informe unha evolución negativa do desenvolvemento do proxecto nos termos presentados a Xesgalicia e/ou Vigo Activo e que serviron de base para a concesión deste financiamento.

Neste apartado enuméranse, en primeiro lugar, os criterios de elixibilidade dos proxectos, que son os requisitos que os proxectos deben cumprir para poder ser considerados elixibles e, polo tanto, avaliados. En segundo lugar, explícanse os criterios de avaliación, que determinan os aspectos que o Comité Executivo ten en conta para avaliar aos proxectos. En terceiro lugar, os requisitos mínimos, as condicións básicas que teñen que cumprir os proxectos para poder participar en BFA. A continuación, detállanse os compromisos xerais e as esixencias que os proxectos deben respectar durante o transcurso das fases de aceleración e consolación. Finalmente, sinálanse as incompatibilidades polas que certas entidades non poden presentar a súa candidatura a BFA.

Criterios de elexibilidade dos proxectos

Pertencer ao sector da automoción.

Trátase dunha iniciativa de carácter vertical centrada no sector da automoción, de maneira que o programa se dirixe exclusivamente a proxectos relacionados con este sector. As temáticas principais definidas, nas que se deberán integrar os proxectos, son as seguintes: produto, procesos produtivos e de loxística, procesos de negocio, e equipamentos e outros dispositivos relacionados coas persoas. No Anexo IV inclúese máis información sobre as temáticas.

Natureza dos proxectos.

O programa non só está dirixido a startups, senón tamén a spin-outs e spin-offs. Deseguido, defínese cada unha das categorías:

Fase de desenvolvemento dos proxectos.

Os proxectos participantes poderán optar á fase de aceleración ou á fase de consolidación en función do seu grao de desenvolvemento.

Criterios de avaliación

Nas candidaturas recibidas valoraranse principalmente o equipo e o proxecto. Terán un peso do 60% e 40% respectivamente no caso de proxectos seed que opten á fase de aceleración e un 40% equipo e 60% proxecto no caso de proxectos early stage para fase de consolidación. En concreto, teranse en conta os seguintes aspectos:

Criterios de avaliación do equipo

Avaliarase a traxectoria e adecuación do equipo ao proxecto presentado. En concreto, valorarase:

Criterios de avaliación do proxecto

No caso de spin-outs/spin-offs asegurarase o compromiso da/s empresa/s e/ou universidade/centro tecnolóxico co proxecto e o equipo. 

Requisitos mínimos

Compromisos xerais

Os compromisos aos que se adhiren os proxectos, de forma xeral, serán os seguintes:

Exisencias aos proxectos no transcurso das fases de aceleración e consolidación

Na fase de aceleración. 

Na fase de consolidación.

Incompatibilidades

Non poderán presentar proxectos:

Debido a que ao longo das diferentes fases do programa se levará a cabo intercambio de información, é importante deixar claro o uso dela e as responsabilidades que o rodean.

Aceptación das bases

A participación na convocatoria supón a aceptación destas bases, sen condicións nin condicionantes, así como calquera resolución que se puidese producir.

No caso de constatarse, durante o desenvolvemento do programa, que algún membro de calquera dos equipos participantes non cumpre os compromisos asinados na declaración xurada, o Comité Executivo resérvase o dereito de esixir o cumprimento deles e, de non ser así, procederase á exclusión da candidatura.

Neste sentido, os proxectos estarán sometidos a unha avaliación continua ao longo de todas as fases do programa, polo que todos aqueles que non cumpran cos requisitos, obrigas e fitos establecidos poderán ser excluídos del e, en consecuencia, perder os beneficios que se deriven, despois dun informe motivado previo do Comité Executivo do programa.

Así mesmo, BFA resérvase o dereito de cancelar, modificar ou suspender calquera aspecto ou criterio do proceso de convocatoria e selección.

O compromiso asumido pola aceptación destas bases terá efecto a partir da súa aceptación e permanecerá en vigor ata cinco anos despois da finalización da convocatoria na que fosen aceptadas. 

Responsabilidade

Os solicitantes serán responsables de todos os prexuízos, directos ou indirectos, que sexan causados ou poidan ser causados pola infracción destas bases, exonerando os responsables do programa de toda responsabilidade a este respecto, sen ningunha excepción.

Nestes termos, os solicitantes serán responsables da infracción de dereitos de terceiros durante a súa participación no programa desta convocatoria e deberán indemnizar as terceiras partes afectadas e, de ser o caso, os responsables do programa por calquera dano ou perda causados e reclamados xudicial ou extraxudicialmente, incluíndo expresamente os honorarios dos profesionais intervenientes nos procedementos, polo incumprimento das obrigas descritas nestas bases.

Propiedade intelectual

Dispoñer, se procede, da propiedade intelectual da idea/proxecto presentado, ou dispoñer dos permisos correspondentes para o seu uso é un requisito mínimo fixado nos termos e condicións. 

Cada solicitante garante que o contido da súa presentación é da súa creación orixinal e non infrinxe ningún dereito, incluíndo os dereitos de propiedade intelectual de terceiros, e que o contido non é ilegal, nin se creou no incumprimento de calquera obriga contractual cun terceiro.

A información proporcionada polo solicitante debe ser correcta, veraz e completa, e o solicitante asume a plena responsabilidade por calquera inexactitude. No caso contrario, BFA terá dereito, sen prexuízo de calquera outro medio legal, a retirar, rexeitar ou suspender os dereitos outorgados ao solicitante nestas bases.

O participante autoriza expresamente que os responsables do programa poidan utilizar o seu nome e imaxe en material publicitario relativo a esta convocatoria, sen ningunha contraprestación. Remitindo a súa solicitude, o participante asume que a remisión do documento de solicitude confirma o seu carácter voluntario. 

O solicitante acepta que os responsables do programa adopten as decisións relativas á convocatoria, así como a selección definitiva de proxectos do programa. O solicitante recoñece que, aínda que o seu proxecto sexa seleccionado, os responsables do programa non están obrigados a desenvolver o programa completamente. 

Revelación de información

Os participantes consenten a utilización dos datos básicos do proxecto durante os procesos de avaliación contemplados nas bases.

Así mesmo, a aceptación destas bases autoriza as entidades promotoras á utilización do logotipo, nome do proxecto, ou calquera outro tipo de soporte audiovisual desenvolto ou gravado no transcurso do programa, en todas aquelas actividades de difusión e comunicación que consideren oportunas, con independencia do medio ou formato utilizado.

O contido de todas as ideas e proxectos presentados a esta convocatoria, e todos os datos e informacións de calquera tipo proporcionados polo solicitante, serán tratados como confidenciais por BFA, que se compromete a non utilizalos para fins distintos dos que xorden deste documento.

Comunicacións

Todas as notificacións relativas ao desenvolvemento do programa serán publicadas na web de BFA (www.bfauto.es) e estarán dispoñibles para a súa consulta nas oficinas de CEAGA, en Vigo. Calquera outra notificación de tipo individual será comunicada a través do correo electrónico ou número de teléfono empregado na inscrición do proxecto na web, ou naquel que con posterioridade sexa facilitado polos promotores principais do proxecto para esa finalidade.

Protección de datos persoais

De conformidade coa normativa en materia de protección de datos, infórmase que os datos facilitados polos participantes a través da presentación dos seus proxectos serán tratados polos Promotores do Programa en calidade de corresponsables, cuxas identidades poden ser consultadas no Punto Un “Introdución” do presente documento. Neste sentido, infórmase que, os Promotores do programa, en virtude do artigo 26 do Regulamento (UE)20167/679 de Protección de Datos, subscribiron un acordo de corresponsabilidade, onde se definiron as obrigacións de cada unha das partes en relación ao cumprimento das obrigacións en materia de protección de datos.

Neste sentido, convén indicar que CEAGA responsabilízase do cumprimento do deber informativo e de consentimento, por iso é polo que, a citada entidade informe sempre en nome e representación do resto de promotores nos termos indicados a continuación.

Os datos solicitados como consecuencia do presente Programa BFA serán tratados coa finalidade de avaliar e valorar os proxectos presentados, de xestionar a participación no Programa e de difundilo e facer promoción pública do mesmo. Por outra banda, co fin de alcanzar o obxectivo de promover e divulgar o Programa, prevese a realización e toma de imaxes durante os diferentes actos que se desenvolverán durante a vixencia do Programa, de forma que se procederá á publicación das mesmas, así como dos datos relativos aos diferentes proxectos presentados. Dita publicación levará a cabo a través dos diferentes medios de comunicación titularidade dos promotores do Programa, isto é, sitios web, redes sociais e/ou revistas ou xornais en papel ou dixitais

Non se recollerá, utilizará ou revelará información persoal para outros propósitos que non sexan os descritos anteriormente, a non ser que os participantes dean o seu consentimento ou haxa algunha obrigación legal respecto diso.

No caso de que, a través da participación no Programa, facilítense datos de carácter persoal relativos a terceiros diferentes do que presenta o proxecto, o participante comprométese a, previo á comunicación dos datos, informar os titulares dos datos dos extremos incluídos na presente cláusula, absténdose de incluílos en caso de non obter o seu consentimento respecto diso.

Non se prevén cesións ou comunicacións de datos salvo aquelas que se requiran para a tramitación da partición no Programa, como poida ser a entidades aseguradoras, entidades financeiras ou bancarias ou administracións públicas. Así mesmo, convén incidir no carácter público que se lles dará ás participacións co fin de divulgar e promover o Programa.

Os datos tratados serán conservados ao longo da duración do Programa, así como, mentres sexan necesarios para dar difusión ás actividades e programas, independentemente dos prazos de prescrición establecidos legalmente e mentres duren os prazos de prescrición para o exercicio das accións correspondentes. Por outra banda, infórmase que os participantes poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na Lei, dirixíndose, por calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción, a CEAGA na seguinte dirección: Avda. Citroën, 3 e 5, Edificio Zona Franca 1ª Pranta, 36210 Vigo, ou a través do email bfa@ceaga.es Con todo, o indicado, a cancelación dos datos ou a oposición ás citadas finalidades de tratamento entenderanse como unha renuncia á participación no programa.

Para máis información pode consultar www.bfauto.es

En proba de conformidade, a mera presentación ou participación no Programa, supón a aceptación dos termos recolleitos no presente documento e especialmente na presente cláusula de protección de datos.

Reclamacións

Para a interpretación e cumprimento destas bases, o Comité Executivo e os participantes no programa someteranse á aplicación das leis españolas.

Toda controversia derivada da interpretación ou execución deste documento será resolta directamente polas partes, para cuxo efecto estas se comprometen a realizar, de boa fe, os seus maiores esforzos para a solución consensuada das súas controversias, atendendo á común intención expresada nel, nun prazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir da data en que calquera das partes dea aviso por escrito á outra respecto de calquera reclamación, sen que a falta de resposta por parte destoutra parte suspenda o prazo antes sinalado.

Todo litixio, controversia ou reclamación resultante deste documento ou da súa interpretación que non puidese ser resolta de acordo co establecido no apartado precedente, así como o relativo ao incumprimento, resolución ou nulidade, resolverase mediante arbitraxe. A arbitraxe terá lugar na cidade de Vigo. O laudo arbitral será definitivo e inapelable, renunciando a calquera recurso dispoñible contra el.

Miscelánea

BFA non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da plataforma ou os servizos aloxados nela, pois esta pode sufrir interrupcións ou defectos na súa operatividade. BFA non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ou perda sufrida polo demandante debido ao non funcionamento ou a imposibilidade de uso da información ou os servizos prestados a través da plataforma habilitada. E non será responsable de calquera dano ou perda que poida ser ocasionado por interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos ou desconexións no portal e os servizos por calquera causa, incluíndo causas fóra do control de BFA.

O solicitante non utilizará a plataforma para enviar contido que poida violar a lei vixente ou a moral pública ou calquera outro contido prexudicial, abusivo, irrespectuoso, difamatorio, vulgar, obsceno, racista ou de calquera outra forma; realizar calquera acto ilegal ou fraudulento; ou enviar calquera tipo de documentación ou material non relacionado cos propósitos da convocatoria ou de BFA no seu conxunto.  BFA resérvase o dereito de eliminar calquera contido que infrinxa estas bases.

Os participantes no programa asumen a obriga de achegar, coa duración prevista no último parágrafo do apartado «Aceptación das Bases», a documentación adicional que se poida requirir por parte dos responsables do programa para o cumprimento das obrigas de información que se poidan derivar de normas actualmente vixentes ou que poidan entrar en vigor durante a duración do programa. O incumprimento da subministración desta información no prazo outorgado pode implicar a suspensión e/ou a resolución do programa respecto dos infractores.

ANEXO I:

REGULACIÓN DAS CONDICIÓNS DAS SUBVENCIÓNS QUE SE VAN CONCEDER POR PARTE DA AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN AOS PROXECTOS SELECCIONADOS PARA A INCORPORACIÓN Á FASE DE ACELERACIÓN

O convenio de colaboración asinado entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), a Axencia Galega de Innovación (Gain), Xesgalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U (Xesgalicia),  Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), Peugeot Citroën Automóviles España S.A,  Consorcio da Zona Franca de Vigo (Consorcio), Vigo Activo S.A. Sociedade Mercantil Estatal (VIGO ACTIVO) para a posta en marcha dun foco de emprendemento no sector da automoción en Galicia (Business Factory Auto – BFA); prevé a concesión por parte da Gain dunha axuda para aqueles proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Poderán ser considerados beneficiarios empresas constituídas, despois do cumprimento previo dos requisitos indicados nos apartados 2º e 3º do artigo 8 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Importe das axudas

O importe total que se pode conceder por parte da GAIN é dun máximo de 250.000 € por convocatoria, para repartir entre os 10 proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.  

Gasto subvencionable

A modo indicativo, consideraranse elixibles os seguintes conceptos:

Cando o importe do gasto subvencionable supere as cantidades establecidas para os contratos menores no texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, o beneficiario deberá solicitar como mínimo 3 ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso, salvo que, polas súas especiais características, non exista no mercado suficiente número de entidades, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude da subvención.

A Xunta de Galicia levará a cabo o financiamento destas axudas a través dos mecanismos previstos no ordenamento xurídico, sendo condición indispensable para a súa concesión, o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para seren beneficiarios.

Obrigas dos beneficiarios

Sen prexuízo das demais obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os beneficiarios das axudas concedidas quedan obrigados a:

Réxime de pagamentos

Ao abeiro do previsto no artigo 31.6 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e nos artigos 62 e 63 do Regulamento de desenvolvemento da citada le, poderanse realizar pagamentos anticipados, respondendo estes á entrega de fondos con carácter previo á xustificación, como financiamento necesario para poder levar a cabo as actuacións inherentes á subvención, sendo estas ao desenvolvemento dos proxectos que resulten seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, de acordo coa seguinte distribución:

Para esta 5ª edición os convenios individuais coa GAIN asinaranse a principios de 2021; polo tanto,  só se poderán imputar gastos a partir desta sinatura.

Réxime de garantías

O artigo 65 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, establece a obriga para os beneficiarios e entidades colaboradoras, da constitución de garantías nos casos, entre outros, nos que se prevé a posibilidade de realización de pagamentos anticipados.

Este convenio establece o pagamento anticipado de ata un 80% da cantidade destinada ao financiamento dos proxectos, 10 como máximo, seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración.

Considerando que a finalidade que se persegue con este anticipo é a de lles dar apoio aos diferentes proxectos, facilitando a formalización ou constitución deles na empresas, e reducindo a carga económica que soporta calquera empresa de nova creación, tanto nas súas orixes, como no inicio da súa actividade; exonérase da constitución de garantía legalmente prevista, conforme á previsión recollida no artigo 67 do Regulamento da LSG, relativo á posibilidade de autorización por parte do Consello da Xunta, da exención da obriga de constitución de garantías.

Alteración das actuacións

A necesidade de modificar as actuacións que se van realizar, en canto supoña alteración das condicións tidas en conta á hora da concesión, poderá dar lugar á modificación da subvención concedida. En calquera caso, só se procederá á citada modificación, tras o informe favorable do Comité Executivo.

O procedemento de aprobación de modificación das actuacións iniciarase coa solicitude por parte do interesado; nesta solicitude deberá indicarse o alcance da modificación proposta, de tal maneira que queden claras as actuacións que se van modificar e o desenvolvemento do proxecto. A devandita solicitude presentarase no rexistro da Axencia Galega de Innovación, que está na rúa Airas Nunes s/n – Conxo. CP 15702 de Santiago de Compostela.

Despois desta solicitude, a GAIN procederá a recompilar o correspondente informe favorable ou o visto e conforme do Comité Executivo.

Tras as actuacións mencionadas, a GAIN aprobará, de ser o caso, a modificación proposta, que, no caso de producirse, se formalizará no correspondente documento ou addenda.

Compatibilidade con outras axudas

Estas axudas serán compatibles con outras establecidas por esta ou outra administración pública, organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional para o mesmo fin sen que, en ningún caso, illada ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da actividade subvencionada.

Malia o anteriormente indicado, as entidades cuxos proxectos fosen subvencionados e/ou financiados con anterioridade pola GAIN e/ou XESGALICIA no marco de calquera outro programa de aceleración ou de financiamento, quedarán excluídas das axudas económicas para conceder previstas neste convenio.

Réxime aplicable e reintegro

Estas axudas estarán suxeitas ao disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como na normativa básica da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e o seu regulamento de desenvolvemento, aprobado polo Real decreto 887/2006, do 21 de xullo. 

Procederase ao reintegro parcial ou total dos fondos recibidos no suposto de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión, nos termos previstos no Título II da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Igualmente, procederase ao reintegro (total ou parcial) no caso de incumprimento e/ou mal aproveitamento da aceleración por parte dalgún dos 10 proxectos seleccionados na fase final, o que se deberá reflectir nun informe suficientemente motivado.

Estarán suxeitas igualmente ao réxime de mínimis establecido no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis (DOUE L352/1, do 24 de decembro de 2013).

Documentación que se deberá presentar para a solicitude de aboamento dos pagamentos previstos

A documentación presentarase no rexistro da Axencia Galega de Innovación, que está na rúa Airas Nunes s/n – Conxo. CP 15702 de Santiago de Compostela.

Coa documentación xustificativa relacionada neste anexo, o beneficiario deberá presentar unha declaración do conxunto de axudas recibidas pola empresa en concepto de mínimis durante os dous exercicios fiscais anteriores, e durante o exercicio fiscal en curso.

Declaración complementaria do conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes, así como dos entes privados.

Documentación necesaria para o aboamento do primeiro pagamento

O beneficiario deberá presentar a seguinte documentación:

Esta solicitude deberá presentarse, xunto coa documentación que a acompañe, nos prazos establecidos, que estarán condicionados ás datas de cada convocatoria e que lles serán comunicados aos participantes ao comezo da fase de aceleración.

Documentación que presentar para o pagamento final

Tras a finalización das diferentes fases do programa o beneficiario deberá presentar, para o pagamento da cantidade prevista na cláusula terceira, relativo ao financiamento de actividades relacionadas coa execución de proxectos seleccionados para a súa incorporación á fase de aceleración, a seguinte documentación:

A presentación da documentación requirida deberá realizarse nos prazos establecidos pola GAIN .

Subcontratación

En relación coa posibilidade de subcontratación, os beneficiarios deberán presentar unha declaración expresa de que as persoas ou entidades contratadas e/ou subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas con el, de conformidade co artigo 27.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu Regulamento.

ANEXO II:

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR A VIGOACTIVO PARA O FINANCIAMENTO DE CADA UN DOS PROXECTOS NA FASE DE ACELERACIÓN

Identificación da/s persoa/s de contacto

Documentación do plan de negocio que conteña

Documentación financeira

Documentación xurídica

Non se poderá utilizar o nome de Vigo Activo para outros financiamentos que se poidan solicitar para o proxecto, salvo que isto sexa expresamente autorizado por Vigo Activo, e queda esta eximida, en todo caso, das consecuencias que teña o non financiamento do proxecto, calquera que sexa a causa.

Outra documentación

ANEXO III:

DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTAR A XESGALICIA PARA O FINANCIAMENTO DE CADA UN DOS PROXECTOS NA FASE DE ACELERACIÓN OU CONSOLIDACIÓN

Fase I del análise:

PLAN DE NEGOCIO

PLAN FINANCIERO (Modelo facilitado por Xesgalicia)

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Fase II del análise: due dilligence

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBLAC):

OUTRA DOCUMENTACIÓN

Poderase solicitar toda documentación ou información adicional necesaria para o coñecemento e correcta compresión do plan de negocio ou da situación económica e legal da empresa.

A documentación do plan de negocio debe presentarse en galego ou español, os importes en euros e debe estar asinada polo representante legal da empresa. A documentación financeira e xurídica, en caso de non estar en galego ou castelán, deberá presentarse traducida por un tradutor xurado.

O nome de XESGALICIA non se pode utilizar para outro financiamento que se poida solicitar para o proxecto, a menos que XESGALICIA autoríceo expresamente, e esta eximida, en calquera caso, das consecuencias do non financiamento do proxecto, independentemente da causa.

Anexo IV:

TEMÁTICAS DE ESPECIAL INTERESE

Temáticas principales BFA

Dende o BFA non só se apoian proxectos que teñan que ver coa parte de produto (coche), senón tamén coa parte de proceso. O futuro da automoción céntrase principalmente na Industria 4.0 e, por iso, apóiansen proxectos relacionados coa transformación dixital. Todas as tendencias da Fábrica do Futuro son chave para a industria e definíronse como temáticas de especial interese para esta quinta convocatoria de Business Factory Auto:

 1. Solucións de sensorización completa para instalacións tanto novas como antigas, low cost e personalizada a cada empresa, con Arduino ou similar, e solucións de monitoraxe en tempo real, mediante a interconexión de máquinas (robots, soldadoras, aparafusadoras ou outra tipología de máquinas) e mapeo da fábrica, con visión en tiempo real dos problemas. Todo elo integrables en sistemas MES e ERP existentes no mercado.
 2. Solucións de robotización Pick and Place de baixo custo, flexible, con identificación de compoñentes e solucións de robotización Plug & Play mediante garras polivalentes, robotización de fácil integración, flexible e facilmente configurable.
 3. Solucións de automatización na detección de defectos (aspecto, control xeométrico, control de planitude, presenza de compoñentes, puntos de soldadura, etc.) mediante sistemas de visión artificial intelixente, con sistemas de autoaprendizaxe, autocorrección e autorregulación en sistemas de iluminación que, ademais de observar o que está a suceder, poidan adaptar os seus patróns de visión ás diferentes condicións de iluminación ou contorno.
 4. Implantación de sistemas automatizados para o movemento de materiais, dende ou ata o bordo de liña, e/ou en almacén, mediante solucións de baixo custo, flexibles e de fácil integración real cos sistemas MES e ERP xa existentes.
 5. Integración dos sistemas de información e infraestrutura necesaria dende a captación do dato, tratamento e robustez dos datos, ata a toma de decisións. Traballando con solucións de modelación de procesos con multivariables.
 6. Solucións de realidade aumentada, virtual ou mixta para procesos de interacción con máquinas (acceso plano máquinas), con instalacións (eléctrica, pneumática etc.) ou procesos de formación (PRL, métodos de traballo etc.).
 7. Sistemas de identificación, localización e monitoraxe de embalaxes para interiores e exteriores, e sistemas automatizados para a recepción e expedición de mercadorías. Que permitan una xestión de almacéns en tempo real, tanto para a parte de aprovisionamento como de saída de produto
 8. Desenvolvemento de exoesqueletos para o apoio de tarefas cotiás: traballos entre cintura e ombreiro, por riba do ombreiro, protección das extremidades inferiores, mellora das tarefas con esixencias dos pulsos e cóbados, etc. ou ben que axuden nas tarefas de cambio de grandes utillaxes ou na reparación de máquinas.
 9. Aplicación das TIC e as mellores tecnoloxías dispoñibles neste momento para a mellora da eficiencia enerxética. Por exemplo, software de recopilación e análise de datos, controis e sistemas automatizados, bombas de calor como sistema eficiente, xestión intelixente de edificios, tecnoloxías de recuperación de enerxía, etc.
 10. Propostas para a tecnoloxía de baterías de estado sólido orientadas ao vehículo eléctrico.
 11. Solucións de intelixencia artificial para o vehículo autónomo nas áreas de seguridade dos algoritmos, que utilizan redes neurais para tarefas de condución automatizadas e de novos conceptos de redes neurais para unha concepción funcional avanzada (Spiking, FPGA etc.).

Na presente convocatoria, todos aqueles proxectos que poidan ser de aplicación ao sector de automoción e á súa cadea de valor e que supoñan unha innovación, en sentido amplo, dirixida a fortalecer o sector de automoción de Galicia fronte a situacións de emerxencia derivadas de pandemias como a do COVID-19 serán valorados positivamente.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para realizar análisis de uso e de medición da nosa web para mellorar os nosos servizos. Se continua navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí.